Scherp geprijsd | Zuinig in gebruik | Gratis en snel geleverd

Lees onze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Johan Schuitema BV,
De gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

1.    Offertes

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2.    Orders

2.1.    Elke tussen Gebruiker en opdrachtgever gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Gebruiker opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst/order gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de Gebruiker in ieder geval toe indien de Opdrachtgever blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of Gebruikers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.
2.2.    De gebruiker is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer (niet consument) mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum percentages.
2.3.    Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de gebruiker gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

3.    Levering

3.1 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
a indien de zaken door of namens de Opdrachtgever worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken;
b bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;
c bij verzending door een vervoermiddel van de Gebruiker; door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van de Opdrachtgever.
3.2    Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. Behalve voor afgehaalde zaken verzorgt de Gebruiker ten behoeve van de Opdrachtgever de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de Gebruiker de schade met de verzekeraar af. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen binnen twee werkdagen na aflevering bij de Gebruiker te melden.
3.3    Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de Gebruiker niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de Opdrachtgever gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de Opdrachtgever. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de Gebruiker had kunnen leveren.
3.4    Opdrachtgever dient de ontvangen zaken binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever hiervan bericht heeft ontvangen afhalen. Indien Opdrachtgever niet tijdig overgaat tot afname van de zaken zal een factuur worden verzonden en zal Gebruiker overgaan tot opslag van de zaken. De redelijke hiermee gemoeid gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van 10% van het factuurbedrag.

4.    Leveringstermijn

4.1 Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen. In specifieke gevallen kan de levertijd echter aanzienlijk langer zijn.
4.2 Is een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. 
4.3 De Opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet of niet tijdige levering, indien hij de Gebruiker na afloop van 
de leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd binnen een redelijke termijn na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en de Gebruiker daarmede in gebreke blijft.
4.4 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn, indien of voorzover zij niet binnen drie maanden na afloop van de leverings¬termijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geschied op verzoek van de Gebruiker dan wel het gevolg is van niet tijdig afroepen door de Opdrachtgever dan wel van opschorting der levering in de gevallen, bedoeld in artikel 6 lid 3 e.v. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der partijen recht op schadevergoeding. 

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  
5.5 In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

6.    Uitvoering overeenkomst en klachten

6.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2 Opdrachtgever zal geen beroep mogen doen op en mitsdien geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken, welke ten tijde van de levering der zaken niet zichtbaar waren wanneer; 
– de geleverde za(a)k(en) is/zijn verwerkt; 
– de geleverde za(a)k(en) nog niet is/zijn verwerkt en Opdrachtgever zich niet binnen redelijk korte termijn (max. 8 dagen) na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid, schriftelijk terzake tot verkoper heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht(en). 
6.3 Opdrachtgever kan aan door de Gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, order­bevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. geen rechten ontlenen. 

7.    Betaling

7.1    Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2    Gebruiker is bevoegd een aanbetaling van de helft van het totaal te betalen bedrag te vragen.
Bij overschrijding van de onder lid 1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door gebruiker ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Indien gebruiker na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd. De incassokosten worden voor consumenten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”.
7.3    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.4    Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.5    Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperking toeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

8.    Eigendomsvoorbehoud

8.1 De Gebruiker behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de Opdrachtgever zijn tenietgegaan:
a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b de vorderingen inzake door de Gebruiker ter uitvoering van genoemde overeenkomsten
 tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
8.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Opdrachtgever de betaling daarvan niet heeft aange¬toond.
8.3 De Opdrachtgever is verplicht de zaken op eerste verzoek van de Gebruiker aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 6 lid 3 c en d desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de Opdrachtgever gecrediteerd voor de markt¬waarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.
8.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is Opdrachtgever echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Opdrachtgever mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden. 

9.  Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd
van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen,
tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage
als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door
de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of
een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de gebruiker kan bewijzen
dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

10. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

10.1. Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of
minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen:
alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de
afnemer worden verlangd.
10.2. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de gebruiker worden achtergelaten.

11.    Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de Gebruiker resp. de Opdrachtgever redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd.
11.2 De Gebruiker resp. de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
11.3 In geval van overmacht kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoe¬ding.
11.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
11.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de Opdrachtgever, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

12.    Intellectueel eigendomsrecht 

12.1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Gebruiker daartoe bevoegd. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 
12.2 Door de Gebruiker verstrekte tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van gebruiker. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van Gebruiker terstond te worden teruggegeven.

13. Conformiteit en garantie

13.1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
13.2. De gebruiker verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer
garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de gebruiker niet
aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend
gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch
anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
• tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging,
met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de gebruiker;
• één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met
inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de
gebruiker;
• na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de gebruiker.
13.3. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te
herstellen.
13.4. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland
beperkt tot die kosten die de gebruiker kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven
wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
13.5. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
13.6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.
13.7. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
13.8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

14.    Aansprakelijkheid

14.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
14.2     Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
14.3    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden; 
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
14.4     Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
14.5     De gebruiker is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.
14.6     De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de
gebruiker niet kende noch behoorde te kennen. 
14.7     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. 

15.    Belastingen

In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van Opdrachtgever.

16.    Vrijwaringen

16.1    De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
16.2    Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

17.    Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend  rechtelijk bevoegd is.

 

 

Winkel informatie

www.strokorrel.nl Zandtangerweg 46 9584 AL, Mussel Holland

0599-454214

Neem contact met ons op

4 + 11 =

Winkel informatie

www.strokorrel.nl Zandtangerweg 46 9584 AL, Mussel Holland

0599-454214

Neem contact met ons op

4 + 8 =